Regulamin

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem imprezy turystycznej jest biuro podróży HT FYPM sp. z o.o., zwane dalej ORGANIZATOREM.
 2. Pełne dane ORGANIZATORA wraz z siedzibą: ul. Człuchowska 68a/8, 01-360 Warszawa NIP: 5223281079, REGON: 527197836, KRS: 0001075321, e-mail: lp.yp1718232055irtdr1718232055ah@ai1718232055nezso1718232055lgz1718232055, telefon: 515602721
 3. Osoba fizyczna, zawierająca Umowę udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez ORGANIZATORA zwana jest dalej KLIENTEM, a osoby fizyczne wyszczególnione w Umowie jako uczestnicy zwane są dalej UCZESTNIKAMI.
 4. Prawa i obowiązki KLIENTA, UCZESTNIKÓW oraz ORGANIZATORA określają wydane w oparciu o art. 384 KC i ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, które stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych:
  1. Umowa
  2. Oferta
  3. Niniejsze „OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA HardTripy” („OWU”)
 • 2 ZAWARCIE UMOWY
 1. Informacje podane na stronie internetowej ORGANIZATORA stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Zawarcie Umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się KLIENTA oraz UCZESTNIKÓW z Ofertą zawartą w opisie poszczególnego wyjazdu. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej następuje z chwilą dokonania przez KLIENTA rezerwacji w systemie rezerwacyjnym, a zawarcie Umowy z chwilą dokonania wpłaty.
 • 3 WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Zaliczka za usługi turystyczne winna być wpłacona przez KLIENTA natychmiast po dokonaniu rezerwacji. Pozostałą część kwoty należy uregulować w terminach wyszczególnionych w opisie poszczególnego wyjazdu. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z KLIENTEM, którego wpłaty nie zostaną uiszczone w ustalonych terminach.
 • 4 CENA IMPREZY
 1. Cena imprezy podana jest w PLN (złotych polskich) i określa kwotę BRUTTO.
 2. Cena na zawartej Umowie jest wiążąca i KLIENT nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wycieczki jeśli po zawarciu Umowy, cena danej wycieczki została obniżona z powodu akcji promocyjnych (np. last minute) prowadzonych przez ORGANIZATORA.
 3. KLIENT nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wycieczki jeżeli nie podał podczas składania rezerwacji kodu rabatowego lub innego nadanego uprawnienia obniżającego cenę wycieczki.
 • 5 ŚWIADCZENIA
 1. KLIENT ma prawo do świadczeń gwarantowanych Umową.
 2. UCZESTNICY uprawnieni są w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli ORGANIZATORA.
 3. UCZESTNICY objęci są również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez ORGANIZATORA (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach).
 4. UCZESTNIKOM przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystali z przyczyn nie leżących po stronie ORGANIZATORA po potrąceniu faktycznie poniesionych przez ORGANIZATORA kosztów związanych z zakupem tych świadczeń u kontrahentów.
 5. Gdyby po zawarciu Umowy nastąpiły nieprzewidziane przez ORGANIZATORA odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w Umowie, KLIENT zostanie powiadomiony o tym przed rozpoczęciem imprezy.
 6. W sytuacji, gdy zmianie podlegają istotne warunki KLIENT powinien niezwłocznie po otrzymaniu od ORGANIZATORA informacji w tym zakresie poinformować go, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy KLIENTOWI przysługuje zwrot wszystkich wniesionych świadczeń bez obowiązku zapłaty kary umownej.
 7. Jeżeli z przyczyn niezależnych od KLIENTA w trakcie trwania danej imprezy turystycznej ORGANIZATOR nie wykonuje przewidzianych w Umowie świadczeń, wówczas ORGANIZATOR bez obciążenia KLIENTA dodatkowymi kosztami, wykona odpowiednie świadczenie zastępcze.
 8. UCZESTNIK zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku zarejestrowanego w trakcie trwania imprezy turystycznej.
 • 6 GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA
 1. ORGANIZATOR posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A.
 2. Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, w których ORGANIZATOR wbrew obowiązkowi nie zapewnia UCZESTNIKOM powrotu do kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez KLIENTÓW w razie niewykonania Umowy.
 3. W w/w sytuacji KLIENT powinien niezwłocznie skontaktować się z Ubezpieczycielem, który zawiadamia właściwego Marszałka Województwa, a następnie wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu UCZESTNIKÓW do kraju w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnej dyspozycji od właściwego Marszałka Województwa lub wskazanej przez niego jednostki.
 • 7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
 1. UCZESTNIK zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli ORGANIZATORA umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek.
 2. UCZESTNIK zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych (dowodu osobistego, lub w razie wymagań paszportu, oraz wiz turystycznych) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
 3. UCZESTNIK powinien posiadać dokument tożsamości ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia imprezy. Przed rozpoczęciem imprezy powinien sprawdzić czy nie został zgłoszony jako zagubiony. Dokumenty zgłoszone jako zagubione są blokowane, oraz nie upoważniają do przebywania poza granicami oraz przekraczania granic.
 4. UCZESTNIK nieposiadający polskiego obywatelstwa we własnym zakresie powinien sprawdzić możliwość podróżowania po krajach objętych ofertą.
 5. UCZESTNIK zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.).
 6. UCZESTNIK zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.), oraz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do ORGANIZATORA, innych UCZESTNIKÓW, hoteli, przewoźnika, linii lotniczych itp. pod rygorem wystąpienia kroków prawnych ze strony ORGANIZATORA.
 • 8 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez urzędników granicznych lub imigracyjnych odmowną decyzję wpuszczenia UCZESTNIKA do danego kraju, jeśli decyzja taka podjęta jest z przyczyn niezawinionych przez ORGANIZATORA. W takim przypadku UCZESTNIK zapewnia sobie powrót do miejsca zamieszkania, lub podejmuje działania mające na celu dołączenie do imprezy turystycznej na własny koszt
 2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli szkoda spowodowana była wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem UCZESTNIKA imprezy, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
 3. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem UCZESTNIKA, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
 4. Jeśli w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, świadczenie imprezy turystycznej zostanie utrudnione, zakłócone lub zagrożone, a w skutek działania siły wyższej powstaną dodatkowe koszty świadczeń – nie przewidziane w ramach Umowy (na przykład: dodatkowa doba hotelowa, dodatkowy posiłek, dodatkowy transfer, itp.), UCZESTNIK uzyska pomoc przedstawicieli ORGANIZATORA przy dokonaniu takiej transakcji, zaś koszty zakupu owych dodatkowych świadczeń będą ponoszone przez UCZESTNIKA i ORGANIZATORA w sposób niedyskryminujący żadnej strony.
 5. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną na życzenie i za zgodą KLIENTÓW imprezy.
 6. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane przez UCZESTNIKÓW w miejscu pobytu z lokalnymi przedsiębiorcami.
 7. ORGANIZATOR ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy, nie dotyczy to jednak szkód na osobie.
 8. Odpowiedzialność ORGANIZATORA ograniczona jest również w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 • 9 REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ
 1. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej KLIENT ma możliwość zrezygnowania z imprezy turystycznej. Rezygnację z imprezy turystycznej KLIENT jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej lub mailowej . Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do ORGANIZATORA.
 2. Jeżeli KLIENT zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od ORGANIZATORA, ten zastrzega sobie prawo odmowy zwrotu wpłaconych wcześniej przez KLIENTA pieniędzy. Każdy taki przypadek jest jednak rozpatrywany indywidualnie.
 • 10 PRZENIESIENIE ŚWIADCZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ
 1. Za zgodą ORGANIZATORA możliwa jest na życzenie KLIENTA zmiana terminu oraz destynacji wyjazdu. ORGANIZATOR rozpatrzy tylko wnioski złożone na minimum 15 dni przed wyjazdem.
 2. KLIENT ma prawo zmienić UCZESTNIKÓW Umowy. Nowy UCZESTNIK powinien spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 3. KLIENT zobowiązany jest do poinformowania ORGANIZATORA o zmianie UCZESTNIKA, terminu bądź destynacji e-mailem.
 4. Opłata manipulacyjna za zmianę UCZESTNIKA, terminu lub destynacji wynosi (za każdego UCZESTNIKA) 50 zł.
 • 11 REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji imprezy, UCZESTNIK ma prawo i obowiązek poinformowania przedstawiciela ORGANIZATORA o zauważonych uchybieniach oraz do żądania podjęcia środków zaradczych.
 2. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach KLIENT może złożyć ORGANIZATOROWI reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
 3. Reklamacja KLIENTA powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona e-mailem do ORGANIZATORA.
 4. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do ORGANIZATORA.
 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w OWU HardTripy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002 r. Nr 101, poz. 929 ze zm.).
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny dla siedziby ORGANIZATORA
 3. Nieważność pojedynczych postanowień Umowy lub niniejszych OWU HardTripy nie narusza ważności całej Umowy.
 4. Niniejsze warunki obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 r.